Eko Uniejów

Zielona energia

Energia ze źródeł odnawialnych, potocznie zwana zieloną, jest uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych, pierwotnych, nieodnawialnych nośników energii. Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co pozwala traktować je jako niewyczerpalne.

 

OZE w Uniejowie

Dumą Uniejowa jest wszechstronne wykorzystanie energii geotermalnej, lecz nie jest to jedyne paliwo odnawialne stosowane w gminie. Już w 2006 r. otwarto kotłownię na biomasę, która zastąpiła kotłownię olejową. Służy ona do podgrzewania wody geotermalnej, która następnie ogrzewa mieszkania w Uniejowie. Choć uniejowska woda geotermalna należy do jednych z najcieplejszych w kraju, jej temperatura sięga 70°C, w drodze na powierzchnię oziębia się. Przy temperaturze zewnętrznej -5°C wodę trzeba podgrzewać. Kotłownia na biomasę w Uniejowie była pierwszą w kraju, która służy wspomaganiu ogrzewaniu mieszkań.

 

Jadąc z Dąbia do Uniejowa, trudno nie zauważyć stojących w polu trzech wielkich wiatraków służących do produkcji energii elektrycznej. Wiatraki usytuowane są w miejscowości Kozanki Wielkie i na razie są jedyną inwestycją w energetykę wiatrową w gminie. Mając na uwadze ekologiczny charakter gminy Uniejów, w przyszłości niewątpliwie pojawią się tu i inne z odnawialnych źródeł energii – być może wykorzystujące energię promieniowania słonecznego.

 

Co ważne, pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych, bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to coraz większy biznes i branża, a pracodawcy z tego sektora zatrudniają już ponad 6 mln ludzi na całym świecie.

 

OZE, czyli dokładnie co?

W ustawie Prawo energetyczne odnawialne źródła energii (OZE) zdefiniowano jako źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię:

  • wiatru
  • promieniowania słonecznego
  • geotermalną
  • fal, prądów i pływów morskich
  • spadku rzek
  • pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

 

Z korzyścią dla środowiska

OZE to alternatywa dla nieodnawialnych źródeł energii, ale alternatywa bardzo korzystna dla środowiska. Z danych raportu OECD/IEA „World Energy Outlook” wynika, że w 2012 r. spalanie paliw kopalnych spowodowało wyemitowanie prawie 32 mld ton dwutlenku węgla na świecie, co stanowi wzrost o 1,4% w stosunku do 2011 r. i dotychczas najwyższy poziom emisji.

 

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA, 2012) prognozuje, że przy obecnych tendencjach roczny poziom emisji CO2 przekroczy do 2035 r. poziom 37 Gt. Przewiduje się, że czterokrotne zwiększenie obecnego zużycia odnawialnych źródeł energii do roku 2035 mogłoby przyczynić się do zmniejszenia poziomu emisji CO2 nawet o 3,5 Gt rocznie – co stanowi 23% koniecznej redukcji CO2, by w 2035 r. pozostać na ścieżce ograniczenia wzrostu temperatury powyżej 2°C.

 

Cel 15 %

Nic więc dziwnego, że na świecie tworzy się coraz więcej instrumentów politycznych oraz uchwala pakiety ustaw promujące energię ze źródeł odnawialnych. Do 2012 r. 138 krajów wyznaczyło sobie cele w zakresie energetyki odnawialnej. Oprócz tego do 2013 r. 127 krajów uchwaliło różnego rodzaju zasady dotyczące energetyki opartej na źródłach odnawialnych. OZE to jeden z priorytetów polityki energetycznej Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest m.in. 20-procentowy udział źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii. Część krajów członkowskich postawiła sobie ambitniejsze cele, w tym Szwecja 49%, Łotwa 40%, a Finlandia 38%. W 2013 r. aż pięć państw przekroczyło wyznaczone pułapy: Bułgaria, Estonia, Litwa, Rumunia i Szwecja. 90% normy osiągnęły: Austria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Łotwa, Słowenia i Włochy. Spośród krajów o największej konsumpcji energii Niemcy zrealizowały 67% celu, Francja 42%, a Wielka Brytania 34,5%.

 

Polska wyznaczyła nieco niższy cel: 15%. Podobny lub niższy pułap obrało 10 innych krajów członkowskich UE. Obecnie w naszym kraju ze źródeł odnawialnych pochodzi 14 % energii.

 

OZE to biznes

„Świat nie zwariował na punkcie ekologii i klimatu, OZE to już nie jest fanaberia, tylko twardy interes. OZE są absolutnie przyszłością energetyki i wielki biznes już to wie” – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Panel słoneczne

Solar project at Fort Hunter Liggett by U.S. Army Corps of Engineers is licensed under a Creative Commons BY 2.0 Int,License.

 

Obecnie Chiny, Stany Zjednoczone i Niemcy łącznie (nie uwzględniając dużych instalacji hydroenergetycznych) ponoszą 46% globalnych nakładów inwestycyjnych na energetykę odnawialną oraz posiadają 55% globalnych mocy produkcyjnych ze źródeł odnawialnych. Z wyłączeniem dużych instalacji hydroenergetycznych, nakłady inwestycyjne na energetykę odnawialną w latach 2010-2012 wynosiły średnio 245 mld USD rocznie – prawie czterokrotnie więcej niż średnie nakłady z lat 2004-2006. W OZE inwestują także kraje, które są potentatami w wydobyciu tradycyjnych surowców energetycznych. Na przykład Arabia Saudyjska, największy dostawca ropy naftowej na świecie, ogłosiła na początku 2013 r., że do roku 2035 zamierza wytwarzać energię z OZE z 55 GW mocy ze źródeł odnawialnych.

 

Obroty sektora energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej w 2013 r. wynosiły ponad 138 mld euro. Z tej sumy ponad 31 mld euro przypadły na Niemcy, a prawie 18 mld na Francję oraz ponad 12 mld na Wielką Brytanię. Największy udział ma energia wiatrowa oraz energia z biomasy. Polska z 5,3 mld euro sklasyfikowana została na 9. miejscu spośród 28 państw Unii Europejskiej.

 

OZE tworzą miejsca pracy

Według raportu organizacji World Wide Fund for Nature „Demaskowanie mitów: obalanie mitów o energii odnawialnej”, prawie 6 mln ludzi na całym świecie pracuje w sektorze związanym z branżą energetyki odnawialnej. Fotowoltaika słoneczna oraz energetyka wiatrowa odpowiadają za 40% zatrudnienia w sektorze energii ze źródeł odnawialnych. Największe rynki pracy w tym sektorze znajdują się w Chinach (1,7 mln), Unii Europejskiej (1,2 mln), Brazylii (0,8 mln) i Stanach Zjednoczonych (0,6 mln). W 2013 r. w Polsce w sektorze OZE pracowało prawie 35 tys. osób (dane EurObserv’ER).

 

W porównaniu z paliwami kopalnymi branża energetyki odnawialnej stwarza 1,5-7,9 razy więcej miejsc pracy rocznie na jednostkę wytworzonej energii (tj. GWh) i 1,9-3,2 razy więcej miejsc pracy na każdy zainwestowany milion dolarów amerykańskich. Dla porównania: 20 największych spółek naftowych i gazowych, które wytwarzają do pięciu razy więcej energii, zatrudnia 2,1 miliona osób.

 

OZE a polskie prawo

Mamy wszystkie potrzebne zasoby. Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, mamy biomasę, którą możemy znacznie lepiej wykorzystać niż obecnie, wystarczającą ilość wiatru, słońca, geotermii, ale te zasoby wykorzystujemy w bardzo małym stopniu. Jedną z przyczyn tego zapóźnienia jest powolne wprowadzanie regulacji prawnych.

 

Sejm przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii dopiero 20 lutego 2015 r. Ustawa jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jej podstawowa rola to nowy system wsparcia tego rodzaju energetyki. Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie aukcji OZE i systemu taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji.

 

Ustawa m.in. kompleksowo reguluje te kwestie wsparcia rozwoju OZE. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych jest wsparcie dla tzw. prosumentów – jednoczesnych konsumentów i producentów energii w małych instalacjach np. z paneli fotowoltaicznych czy wiatraków.

 

Ustawa będzie wchodziła w życie stopniowo, część przepisów zacznie obowiązywać kolejno w październiku 2015 i od 1 stycznia 2016 r. Właśnie od 2016 r. ma ruszyć najważniejszy zapis nowej ustawy – aukcje. Rząd pracuje nad koniecznymi rozporządzeniami, a Urząd Regulacji Energetyki jeszcze w 2015 r. chciałby wypracować system obsługi akcji, dzięki którym od przyszłego roku przyznawane ma być wsparcie dla nowych odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

Zajrzyj do źródła:

 

Energia z aukcji

Ustawa wprowadza też nową instytucję – Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO). Jej siedziba, po senackiej poprawce, ma się znajdować w Bytomiu. Zgodnie z systemem aukcyjnym, który od początku 2016 r. zastąpi dotychczasowy system wsparcia dla energetyki odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty), inwestorzy, których projekty wygrają aukcje, bo zaoferują najbardziej atrakcyjną cenę energii, otrzymają prawo do odsprzedaży jej do sieci po stałej cenie. Z osobnych aukcji będą mogli skorzystać właściciele inwestycji uruchomionych wcześniej, którzy po 1 stycznia 2016 r. zdecydują się na przejście na system aukcji. Dla nich też będzie liczyć się piętnastoletni okres wsparcia zaczynający się z dniem uruchomienia produkcji energii.

 

System aukcyjny polega na tym, że rząd zamawia określoną ilość energii ze źródeł odnawialnych. Jej wytwórcy przystępują do aukcji. Wygrywa ten, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki. W założeniu system aukcyjny stworzy stabilne warunki dla rozwoju sektora OZE, bo projekty wybierane w systemie aukcyjnym przez 15 lat będą miały zapewnione stabilne wsparcie.