Eko Uniejów

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Burmistrz Uniejowa zaprasza do zapoznania się projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Uniejów.

Plan  jest dokumentem strategicznym, obejmującym działania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Jego celem jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez Gminę Uniejów sprzyjających realizacji redukcji emisji gazów cieplarnianych, dokonanie oceny stanu sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań które mogą zostać podjęte w przyszłości, wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania.

Dokument ma na celu m.in. wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie gminy, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  oraz innych dokumentów zebranych w tej sprawie (np. stanowiska innych organów, jeżeli są dostępne) w terminie od dnia 01.10.2015 do dnia 22.10.2015 r.:

  1. w Urzędzie Miasta Uniejów, ul. bł. Bogumiła 13, pok. nr 10 w godz. 8:00-16:00,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Uniejów w Biuletynie Informacji Publicznej,
    uniejow.bip.net.pl

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, tj. do dnia 22.10.2015 r.:

  • w formie pisemnej na adres : Urząd Miasta Uniejów, ul. bł. Bogumiła 13,99 – 210 Uniejów,
  • ustnie do protokołu w ww. siedzibie, w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska, pokój nr 10,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail urzad@uniejow.pl
  • organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Uniejów.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U. z 2013 r., póz, 1235 ze zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki: