Eko Uniejów

Programy priorytetowe WFOŚiGW w 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił programy priorytetowe, które będą wdrażane w tym roku.

Oferta Funduszu skierowana jest zarówno dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, jak również dla jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe:

1)    Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego 2017-2018
2)    Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017-2018
3)    Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych w latach 2017 – 2018
4)    Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2017 -2018
5)    Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2017-2018.

Więcej informacji.

 

Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty:

1)    Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego – II edycja
2)    Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – II edycja
3)    Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – III edycja
4)    Program ograniczania niskiej emisji.

Więcej informacji.