Eko Uniejów

Obieg zamknięty

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) jest obecnie jedną z głównych zasad określających zrównoważony rozwój.

„Polski rząd pracuje nad programem pilotażowym, którego celem będzie implementacja inicjatyw lokalnych opartych na założeniach gospodarki o obiegu zamkniętym na teren całego kraju” – powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek podczas konferencji „Nauka, Biznes i Środowisko – Razem na rzecz środowiska”, która odbyła się 15 września w Warszawie. Temat ten był także szeroko poruszany podczas III Forum Ekologicznego w Kołobrzegu 14-16 września.

2 grudnia 2015 r Komisja Europejska zaprezentowała pakiet rozwiązań strategicznych legislacyjnych określonych wspólnie jako „gospodarka o obiegu zamkniętym”. Ich celem jest „zamknięcie obiegu” gospodarki na wszystkich etapach cyklu życia produktów: od projektowania i produkcji, poprzez użytkowanie, powtórne użycie, gospodarowanie odpadami, wykorzystania surowców wtórnych do ponownego wytwarzania produktów.Pakiet ma wspomagać europejskie przedsiębiorstwa i konsumentów w przestawieniu się na taki model gospodarki, w którym zasoby wykorzystuje się w bardziej zrównoważony sposób, a cykl życia produktów jest zamknięty dzięki zwiększeniu ich ponownego użycia i recyklingu.

Oto niektóre cele:

 • zwiększenie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu:
  – wszystkich odpadów komunalnych do 60% do 2025 r. i 65% do 2030 r.
  – wszystkich rodzajów opakowań do 65% w roku 2025 i 75% w roku 2030
 • ograniczenie składowania odpadów komunalnych do 10% do roku 2030 oraz zakaz składowania odpadów zbieranych selektywnie i nadających się do recyklingu
 • zapewnienie selektywnego zbierania bioodpadów (odpady zielone, spożywcze, kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia i handlu detalicznego), gdy jest to technicznie, ekologicznie i ekonomicznie możliwe
 • zmniejszenie ilości odpadów przedostających się do mórz do 50% do 2020 r.
 • zredukowanie ilości odpadów żywności o 30% do 2020 r. w stosunku do wytworzonych w 2017 r.
 • zapobieganie zaplanowanemu starzeniu się produktów (ocena w 2018 r.)
 • wsparcie dla eko-projektowania
 • poszerzenie zakresu stosowania rozszerzonej odpowiedzialności producenta – powiązanie kosztów z możliwościami przetwarzania materiałów
 • wprowadzenie standardów jakościowych recyklingu i dla materiałów pochodzących z recyklingu.

Spodziewane korzyści do 2030 r.:

 • 170 000 nowych miejsc pracy
 • redukcja zapotrzebowania na materiały o 20%
 • 600 mld redukcji kosztów przedsiębiorstw
 • > 3% wzrost produktu brutto
 • 500 mln ton zredukowanych gazów szklarniowych.

 

Photo by Kevin Dooley | Title: „Sustainability poster – Circular economy” | License: CC-BY-ND 2.0