Eko Uniejów

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił program dotacji dla osób fizycznych chcących przeprowadzić ekologiczną termomodernizację budynku mieszkalnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Dotacja przeznaczona jest na częściową spłatę kapitału kredytu i jest realizowana za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy.

Beneficjenci mogą uzyskać dotację na pokrycie kosztów:

  • sporządzenia audytu energetycznego lub analizy bilansu ciepła;
  • zakupu materiałów izolacyjnych, stolarki okiennej, drzwiowej oraz robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją budynku;
  • zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły opalane biomasą, pompy ciepła, oraz wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.;
  • wykonania odwiertów w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe;
  • wykonania instalacji gazowej na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu, z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww. sieci;
  • wykonania instalacji kolektorów słonecznych – jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2.500,00 zł za 1m2 powierzchni czynnej absorbera energii słonecznej;
  • budowy lub modernizacji węzła cieplnego w zakresie c.o. i c.w.u.
  • zakupu i montażu instalacji rekuperatorów;
  • zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł do pozyskiwania energii odnawialnej przy uwzględnieniu, iż koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć kwoty 6.300,00 zł/kWe mocy źródła.

 

Szczegółowe informacje i formularz wniosku są dostępne na stronie WFOŚiGW w Łodzi: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php.