Eko Uniejów

Uzdrowisko

Kapsuła zdrowia

 

Aby Uniejów stał się nowoczesnym i aktywnym uzdrowiskiem, władzom gminy potrzebny był pomysł na wykorzystanie potencjału gminy, jej walorów oraz wizja rozwoju miasta. Chodziło o to, by goście czuli się w Uniejowie jak w kapsule zdrowia i witalności. Impulsem do działania stała się możliwość wydobycia wody geotermalnej i umiejętne wykorzystanie jej walorów.

Uniejów to obecnie najmłodsze polskie uzdrowisko i pierwsze w województwie łódzkim. Starania miasta o nadanie miana uzdrowiska trwały kilkanaście lat i zostały zwieńczone sukcesem w 2012 r. Nikt nie miał wątpliwości, że Uniejów w pełni na to zasługuje. Na początku lat 90., dzięki aktywności mieszkańców gminy powstała Fundacja na rzecz Zagospodarowania Wód Termalnych „Uzdrowisko Uniejów”. To właśnie przedstawiciele społeczności lokalnej stawiali pierwsze kroki w kierunku wykorzystania przyrodniczego bogactwa Uniejowa. Władze gminy i przedstawiciele lokalnych i regionalnych instytucji postawili sobie za cel wspieranie rozwoju gospodarczego miasta i gminy Uniejów poprzez doprowadzenie do zagospodarowania wody geotermalnej na cele lecznicze, rekreacyjne i grzewcze. Konieczne było uzyskanie naukowo potwierdzonych świadectw leczniczych właściwości wody geotermalnej oraz korzystnych warunków bioklimatycznych. Uniejów spełnił te warunki.

Miejscowość uzdrowiskowa musi bowiem dawać gwarancję spełnienia wymogów środowiskowych, m.in. walorów zdrowotnych wody, czystości powietrza, powierzchni terenów zielonych. W uzdrowisku muszą być też spełnione odpowiednie warunki dotyczące rozwoju i wyposażenia bazy leczniczej, turystycznej i rekreacyjnej oraz walorów estetycznych i krajobrazowych miejscowości.

Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa:

Przemawia Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek

W drodze do nowoczesnego uzdrowiska, opatrzonego silną marką, jesteśmy dopiero na samym początku. (…) Teraz, kiedy uzdrowisko ma już silną podstawę, będzie rozwijać się – mam nadzieję – za sprawą prywatnych inwestorów, którzy napędzają lokalną gospodarkę. Przykłady Hotelu „Uniejów” czy „Lawendowych Term”, ale i prowadzone z powodzeniem pokoje gościnne i pensjonaty, zajazdy, restauracje i inne punkty usług turystycznych pokazują, że w Uniejowie jest miejsce zarówno dla dużych jak i małych przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z turystycznego potencjału, jaki udało się zbudować na bazie wody termalnej. (…) Na bazie wody geotermalnej obecnie opieramy działalność leczniczo-rekreacyjną w formie kąpieli, ale w przyszłości chcemy w oparciu o związki mineralne zawarte w solance tworzyć kosmetyki, soki oraz konserwowe produkty regionalne, takie jak ogórek termalny czy papryka solankowa, a także wodę butelkować. Dla klientów stanie się to źródłem zdrowia, dla gminy zaś podstawą nowych miejsc pracy. („W Uniejowie” nr 59, 2014).

 

Jak powstawało uzdrowisko Uniejów?

Uzyskane przez Uniejów w 2008 r. świadectwa, potwierdzające korzystne dla zdrowia właściwości wody geotermalnej i klimatu, dały zielone światło do dalszych etapów ubiegania się o status uzdrowiska. W 2011 r. został zatwierdzony operat uzdrowiskowy – główny dokument miejscowości uzdrowiskowej. Następnie jeszcze w tym samym roku została wydana decyzja Ministra Zdrowia potwierdzająca możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze gminy Uniejów. Ustalono kierunki lecznicze uzdrowiska Uniejów – choroby: ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego, reumatologiczne, naczyń obwodowych, skóry. W 2012 r. prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami: Spycimierz, Spycimierz-Kolonia, Zieleń i Człopy. Ze względu na fakt, że podstawą leczenia uzdrowiskowego w Uniejowie jest woda geotermalna, miastu Uniejów nadano status „uzdrowiska termalnego”.

 

Uzdrowiskowy sukces

Na sukces Uniejowa złożyło się kilka składników. Po pierwsze, umiejętne i pomysłowe wykorzystanie potencjału gminy – głównie wody geotermalnej. Po drugie, chęć działania i ciężka, systematyczna praca wielu osób, którym zależy na rozpoznawalności miasta. Po trzecie, posiadanie jasno sprecyzowanej wizji rozwoju i konsekwentne, wytrwałe dążenie do jej realizacji, a także wsparcie i zaangażowanie wielu osób. Taki jest w skrócie przepis na uzdrowiskowy sukces, który doskonale sprawdził się w Uniejowie.

Ludzie kąpiący sie w basenie termalnym

 

Uniejów jutra

Kierunek rozwoju gminy Uniejów jest jasno sprecyzowany. To kompleksowe wykorzystanie lokalnych walorów turystycznych poprzez różne inwestycje oraz zapewnienie zintegrowanej, odpowiednio wypromowanej oferty turystycznej. Władze gminy wspierają przedsiębiorczość i pozyskują nowych inwestorów, a także dostosowują ofertę edukacyjną i kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy, szczególnie w branży turystycznej. Ważną ideą przyświecającą gospodarzom gminy jest jej zrównoważony rozwój uwzględniający równowagę pomiędzy warunkami środowiska przyrodniczego, interesami społeczności lokalnej i przyjezdnych oraz opłacalnością i zyskiem ekonomicznym.

Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa:

Widzę Uniejów jako gminę, gdzie żyje się dobrze, z perspektywami, chęcią współpracy i rozwoju, bo prawdziwym gorącym źródłem w Uniejowie jest energia jego mieszkańców („W Uniejowie” nr 57, 2014).

Uniejów jest silną marką, którą należy sumiennie pielęgnować, by nadal był świetnie znany w łódzkim, wielkopolskim czy małopolskim oraz innych regionach Polski, a nawet za granicą. To nie czas, by spocząć na laurach, ale motywacja do zwiększenia wysiłków, ponieważ szansa na dopływ dużych środków dla naszej gminy może się już nie powtórzyć. Na pewno chcielibyśmy utrzymać tytuł najlepszego beneficjenta środków z funduszy unijnych, a co za tym idzie – dalej inwestować w rozwój gminy („W Uniejowie” nr 58, 2014).

W kolejnych kilkunastu latach w Uniejowie przeprowadzone zostaną dalsze inwestycje i przemiany bazujące głównie na wykorzystaniu lokalnego potencjału historycznego, kulturowego i geotermalnego. Zostanie przeprowadzona rewitalizacja miasta i otaczających go sołectw w zakresie odświeżenia tkanki miejskiej, w tym zabytkowej architektury miasta oraz unowocześnienia obiektów użyteczności publicznej i modernizacji dróg, oświetlenia, kanalizacji. Będzie to przede wszystkim inwestycja skierowana w stronę mieszkańców, która poprawi jakość życia w gminie. Bardzo ważnymi działaniami będzie realizacja projektów wspierających bazę uzdrowiskową, wykorzystujących wodę geotermalną.

 

Wszyscy na tym korzystamy

Status uzdrowiska zobowiązuje władze gminy do podejmowania dodatkowych zadań w kierunku dbałości o zachowanie funkcji i walorów uzdrowiskowych obszaru. Na realizację tych zadań gmina jednak może ustawowo pozyskiwać pieniądze z opłaty uzdrowiskowej. Ponadto otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku. Opłata uzdrowiskowa, którą zostawia kuracjusz, przekłada się bezpośrednio na taką samą dotację z Ministerstwa Zdrowia. Dzięki temu mieszkańcom i odwiedzającym władze gminy uzdrowiskowej są w stanie zapewnić ochronę warunków naturalnych uzdrowiska i sprostać wysokim standardom dotyczącym jakości powietrza, poziomu hałasu, czystości wód, prawidłowej gospodarki odpadami. Władze stale inwestują w poprawę jakości i rozwój infrastruktury komunalnej, technicznej, turystycznej i szczególnie bazy lecznictwa uzdrowiskowego.

Gminy uzdrowiskowe mają z jednej strony większe obowiązki i muszą spełnić wyższe wymagania, jednak z drugiej strony mają znaczną przewagę wizerunkową wobec innych gmin. Przekłada się to na liczbę turystów, większe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych czy wyższy poziom satysfakcji i jakości życia mieszkańców.

 

Siła współpracy

O sukcesach Uniejowa decyduje pozytywna wzajemna współpraca między władzami samorządowymi, przedsiębiorcami, inwestorami i środowiskiem naukowym. Do efektywnej współpracy niezbędna jest otwartość władz na czerpanie z doświadczenia innych oraz chęć zdobywania nowej wiedzy. Gdy w Uniejowie marzono o termach, delegacje odwiedzały i podziwiały kompleksy termalne w Europie. Wyjazdy takie służą poszerzaniu horyzontów, poznawaniu dobrych praktyk i ocenie funkcjonowania podobnych projektów oraz weryfikowaniu własnych działań, a także zachęcają do poprawy jakości usług, aby dorównywać najlepszym i sięgać europejskiego poziomu. Inspirującego i motywującego działania wizyt studyjnych, udziału w konferencjach i spotkaniach branżowych doświadczyli i nadal doświadczają przedstawiciele władz i osoby zarządzające w Uniejowie.

Uniejów swój sukces zawdzięcza również interdyscyplinarnej współpracy z wieloma uczelniami, szczególnie z województwa łódzkiego. Partnerska współpraca pomiędzy władzami gminy a szkołami wyższymi została nawiązana z: Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim, Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach. Zaangażowanie pracowników naukowych i studentów tych uczelni ma znaczący wkład w rozwój gminy Uniejów.

Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa,: (…) świeże, akademickie myślenie studentów oraz wieloletnie doświadczenie pracowników uczelni już niebawem przekujemy w sukces kolejnych projektów, jakich nie sposób spotkać w żadnym innym miejscu („W Uniejowie” nr 56, 2013).