Eko Uniejów

Wyjątkowa gmina

 

Był czas, kiedy o unijnych inwestycjach i o geotermii nikt w Uniejowie nie śnił. Gmina miała charakter rolniczy i była jedną z uboższych w Polsce. Konsekwentne działania zmierzające do wykorzystania geotermalnego bogactwa Uniejowa przyniosły efekty i przyczyniły się do metamorfozy gminy. Nastąpił nieoczekiwany przełom, zakończył się czas marazmu, pojawiły się nowe szanse rozwoju.

 

Drzemiący głęboko pod powierzchnią ziemi potencjał, walory krajobrazowe oraz kilkusetletnia spuścizna bogatej historii miasta zostały wreszcie odkryte i odpowiednio docenione. Wydobycie wody geotermalnej stało się motorem licznych przemian w środowisku przyrodniczym, gospodarce i sferze społecznej. Odtąd kierunek rozwoju Uniejowa wyznaczają funkcje usługowe w branży turystyczno-rekreacyjnej oraz dynamiczny rozwój miasta i gminy. Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej władze Uniejowa śmiało sięgają po unijne fundusze. Dzięki wielu inwestycjom o łącznej wartości ponad 200 mln zł Uniejów staje się gminą nowoczesną, ekologiczną, przyjazną środowisku i mieszkańcom.

 

Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa:

Przemawia Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek

Dofinansowanie funduszami UE pozwoliło na realizację inwestycji infrastrukturalnych, na które nie moglibyśmy sobie pozwolić, bazując jedynie na budżecie gminy. Ponadto ogromne środki udało się nam wygospodarować na inwestycje turystyczno-rekreacyjne, dzięki czemu droga do uzyskania statusu uzdrowiska w 2012 r. stała się łatwiejsza. Fundusze pozwoliły zamkowi na odzyskanie dawnego blasku, umożliwiły powstanie kompleksu profesjonalnych boisk, skansenu Zagroda Młynarska, Kasztelu Rycerskiego, a przede wszystkim kompleksu basenów, które ściągają do nas setki turystów. Z punktu widzenia jakości życia mieszkańców gminy ważne znaczenie miały inwestycje w infrastrukturę: dziesiątki kilometrów wyasfaltowanych dróg, nowe ujęcie wody i rozbudowana sieć wodociągowa („W Uniejowie” nr 58, 2014).

 

Pomyślne wiatry dla Uniejowa

Wraz z rozpoczęciem i dynamizacją przemian gospodarczych przed mieszkańcami otworzyły się nowe szanse. Widocznym i odczuwalnym efektem w porównaniu z okresem przedinwestycyjnym jest obniżenie się stopy bezrobocia w gminie oraz ograniczenie niekorzystnego zjawiska emigracji zawodowej, szczególnie młodych osób. Pojawiły się nowe możliwości zatrudnienia w sektorze usług oraz dobre warunki do zakładania i rozwoju własnej działalności gospodarczej. Szczególnie widoczne jest to w branży usług turystycznych.

 

O spadku bezrobocia w gminie Uniejów świadczą chociażby dane statystyczne przedstawiające udział osób zarejestrowanych jako bezrobotni w ogólnej liczbie aktywnych zawodowo. W roku 2004 stanowili oni 15,6%, zaś po 10 latach wartość ta zmalała do 10,7%. Najniższą wartość stopy bezrobocia zanotowano jednak w 2008 r., gdy otwarto pierwsze obiekty turystyczne „Termy Uniejów” – wyniosła ona wtedy 7,6%.

Zdjęcie lotnicze centrum Uniejowa

Rynek w Uniejowie, fot. Aerofoto Adam Tomkiewicz

 

Uniejów jest wzorcową gminą w skali kraju, niekwestionowanym liderem w kategorii gmin najlepiej wykorzystujących fundusze unijne i realizujących markowe produkty. Gmina Uniejów jest wiodącą w Polsce pod względem udziału wydatków majątkowych finansowanych z UE (70%) we wszystkich wydatkach gminy. Uniejów zajął pierwsze miejsce w kraju w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” dotyczącym lat 2009-2012, deklasując takie gminy turystyczne, jak Hel i Szczyrk. Warto podkreślić, że w poprzednim okresie 2004-2009 zajmował miejsce 9. Wydatki gminy finansowane ze środków unijnych w przeliczeniu na mieszkańca gminy są również imponujące. Z wartością prawie 15 500 zł na osobę w latach 2009-2012 Uniejów jest na 2. miejscu, niewiele odbiegając od Krynicy Morskiej i mając wartość trzykrotnie większą niż Hel.

 

Szanse dla mieszkańców

Władze gminy Uniejów inwestują fundusze unijne nie tylko w rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej dla przyjezdnych. Priorytetem polityki lokalnej jest dobro mieszkańców. Podejmowanych jest więc wiele różnorodnych działań mających na celu poprawę jakości życia w zakresie edukacji, pomocy społecznej, profilaktyki zdrowotnej, rozwoju infrastruktury technicznej w gminie. Wszystko to z myślą o mieszkańcach. Konsekwencją tego, że w gminie żyje się coraz lepiej, jest chociażby to, że mieszkańcy dbają bardziej o swoje potrzeby kulturalne, towarzyskie, sportowe, edukacyjne oraz inicjują wiele działań oddolnych. Dobrym ich przykładem jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, kluby sportowe, stowarzyszenia kulturalne i związane z przedsiębiorczością. Mieszkańcy gminy Uniejów są aktywni, kreatywni i chcą rozwijać swoje pasje.

 

Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa:

Po pierwsze, wszystkie inwestycje uzdrowiskowe i turystyczne były realizowane z myślą o tworzeniu nowych miejsc pracy – na ten moment spółka „Termy Uniejów” zatrudnia ponad 300 pracowników, a liczba przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie czy gastronomiczne na terenie gminy, dzięki programom aktywizacyjnym podwoiła się przez ostatnie 10 lat. Dzięki dodatkowym środkom możemy stale zwiększać ilość mieszkań komunalnych, wyposażać szkoły w nowoczesne narzędzia naukowe, czy myśleć o rozbudowie przedszkola z funkcją żłobka, tak by młodzi rodzice nie stawali przed trudnym wyborem rezy­gnacji z życia zawodowego. Dzięki inwestycjom okołouzdrowiskowym udało nam się pozyskać ogromne środki na promocję. Uniejów, który stał się wizytówką województwa łódzkiego, może zapewnić swoim mieszkańcom niezwykle bogatą ofertę kulturalną oraz środki na zabezpieczenie ważnych zabytków. Ostateczną konsekwencją tych wszystkich działań jest wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy, co najbardziej mnie cieszy („W Uniejowie” nr 58, 2014).

 

Budujemy wiedzę

Mieszkańcy i odwiedzający gminę powinni posiadać odpowiednią wiedzę na temat walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych oraz atrakcji turystycznych Uniejowa i okolic. Świadomość potencjału i znaczenia miejscowości, w której się mieszka, odpowiednia wiedza o swojej małej ojczyźnie przekładają się bezpośrednio na sposób postrzegania przez mieszkańców własnego życia i otoczenia, poziom zadowolenia z nich, wpływają też na podejmowane przez nich działania i decyzje, a także decydują o jakości promocji turystycznej i zachęcania innych do odwiedzenia miejscowości.

 

W Uniejowie podejmowane są działania edukacyjne mające na celu poprawę wiedzy na temat wykorzystania wód geotermalnych i innych odnawialnych źródeł energii, walorów przyrodniczych i atrakcji turystycznych. Projekty te skierowane są dla różnych grup społecznych, m.in.: uczniów szkół gminy Uniejów, pracowników samorządowych, przedsiębiorców. Są wśród nich m.in. zajęcia terenowe, wizyty studyjne, wycieczki, prelekcje, publikowanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych, wydawanie publikacji naukowych, organizowanie konferencji, warsztatów i szkoleń. O niektórych z działań można przeczytać w zakładce „Aktualności”.

 

Eko edukacja

Szkoły w gminie Uniejów dbają o edukację ekologiczną najmłodszych mieszkańców gminy. Przy Szkole Podstawowej im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie od 2011 r. działa ogródek dydaktyczny zrealizowany w ramach projektu dofinansowywanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Podobny projekt przeprowadzono w szkole podstawowej w Wilamowie, gdzie w 2013 r. otwarto ekopracownię „Zielona planeta”.

W ogródku dydaktycznym przy szkole w Wieleninie uczniowie mają okazję poznać bogactwo świata roślin. Ogródek jest wyposażony w tablicę dydaktyczno-informacyjną, tabliczki z nazwami gatunków roślin, kompostownik, stację meteorologiczną, drewnianą altanę z ławkami i stolikami oraz kosze do selektywnej zbiórki odpadów. To idealne miejsce, w którym dzieci mogą lepiej doświadczać piękna przyrody i w przystępny sposób poznawać środowisko i przekonywać się o konieczności jego ochrony.

szkola w zielonym otoczeniu

Szkoła Podstawowa w Wieleninie

 

Nowoczesna pracownia przyrodnicza „Zielona planeta” w szkole w Wilamowie powstała także dzięki dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. Sala została wyremontowana i zmodernizowana, a następnie wyposażona w pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, sprzęt multimedialny, meble, rośliny doniczkowe. W ekopracowni realizowany program edukacyjny „Z ekologią za pan brat”, którego celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej uczniów, rozbudzenie ich wrażliwości na piękno i konieczność ochrony przyrody, nauka i utrwalanie postaw przyjaznych środowisku oraz zrozumienie idei zrównoważonego rozwoju.

Uczniowie szkół w gminie Uniejów biorą udział w wielu innych projektach edukacyjnych o tematyce przyrodniczej obejmujących m.in. prelekcje, warsztaty terenowe, konkursy i doposażenie pracowni szkolnych w materiały dydaktyczne służące nauczaniu przyrody, biologii i geografii. Przedsięwzięcia takie organizowane były we wszystkich szkołach gminy w ramach projektów dofinansowywanych przez WFOŚiGW w Łodzi. Były to: Festiwal „Królestwo Lilii” w Uniejowie (2011 r.), Dni Wody w Uniejowie (2012 r.) i „Edukacja ekologiczna w gminie Uniejów” (2013 r.).

W listopadzie 2015 r. została otwarta nowoczesna ekopracownia w Gimnazjum im. Abp. Jarosława Bogorii Skotnickiego, która powstała w ramach projektu „Gimnazjalne laboratorium ekologiczne”  w Uniejowie, który został dofinansowany ze środków wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 34 999,00 zł. Ze swojego budżetu gmina Uniejów przeznaczyła na projekt 2 499,36 zł.

Osoby oglądaja coś przez mikroskopy

Otwarcie ekopracowni w Gimnazjum w Uniejowie

Przyznana dotacja umożliwiła zakup wyposażenia (m.in. mebli), sprzętu multimedialnego (tablicy interaktywnej, projektora, laptopa, zestawu głośników) oraz pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów przyrodniczych (m.in.mikroskopów, modeli przedstawiających budowę anatomiczną człowieka, zestawów doświadczalnych, plansz dydaktycznych np. na temat segregowania odpadów).

30 czerwca 2016 r. pracownia „Zielona klasa” przy Szkole Podstawowej w Wieleninie otrzymała 25 500 zł dotacji w ramach konkursu „Nasza Eko-pracownia” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wszystkie działania z zakresu edukacji ekologicznej podejmowane w szkołach w gminie Uniejów przyczyniają się do tego, że najmłodsi jej mieszkańcy w sposób atrakcyjny i przystępny zdobywają wiedzę o środowisku, a także kształtują zachowania przyjazne przyrodzie i stają się tym samym ambasadorami ekologicznego stylu życia.